The Fitz-Patrick Mythology

Glen Waddell

John Smith Books

John Hylas Smith

Smith/Fitz-Patrick Genealogy